[rank_math_breadcrumb]

OPFUN-EICLE ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮهنگ و زﺑﺎن های ﺧﺎرﺟﯽ

OPFUN-EICLE ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮهنگ و زﺑﺎن های ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﻪ OPFUN-EICLE ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ

OPFUN EICLE در ﺳﺎل 2016 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮى زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﺑﻰ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و وارد دﻧﯿﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﻰ ﺷﻮد…

(ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ (OPFUN-EICLE) ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎدﮔﯿﺮى زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺨﺼﺺ دارد. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎر-دﯾﻮ  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دوره ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻫﺮ ﻓﺮد اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ. ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺣﺮفه اى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.)

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
02128421690

ﺗﺤﺼﯿﻞ در فرانسه

چرا  OPFUN-EICL؟

آرزو دارﯾﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻃﻮرى ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آرزوﯾﺶ را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟

ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﯾﮏ زﺑﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف ﺗﻮان و اﻧﺮژى اﺳﺖ.

ﻫﺪف OPFUN EICLE اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮى زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮى را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮى زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮى را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردارى از  اﺑﺰارﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم، ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﻰ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮادﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ. دوره ﻫﺎى ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻋﻼﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﻰ اﺳﺖ و دوﺳﺘﺎﻧﻰ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در ﺟﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ از 14 ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻰ داراى ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﮐﺸﻒ ﮐﺸﻮرى ﺟﺪﯾﺪ.

پیشنهادی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺷﻤﺎ

تجربه اى ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ! ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع دوره اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ: اﺳﺘﺎﻧﺪارد 15 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ، ﻓﺸﺮده 20 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺠﺎﻧﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ 12 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ.

دوره ﻫﺎى ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺧﻮد در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻣﻮزﺷﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دوره ﻫﺎى ﻣﺎ، ﺧﻮد را ﺑﺮاى دﻧﯿﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ، دوره ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺷﺐ ﻓﯿﻠﻢ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻟﯿﻮن، ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ  ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻰ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه، ﺟﺸﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻄﺎى، ﮐﺎرﮔﺎه آﺷﭙﺰى، ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ، ” ﻣﺪرک ﻫﺎ ” ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻌﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻏﯿﺮه.

ﺗﺤﺼﯿﻞ OPFUN-EICLE

ﻣﺎ دوره ﻫﺎى ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮاى 6 ﺳﻄﺢ (A1 تا C2) در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ اروﭘﺎﯾﻰ ﺑﺮاى زﺑﺎﻧﻬﺎ (CECREL) ارائه دهیم. ﺷﻤﺎ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ، ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ دوره اى را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ از 2 ﺗﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺗﺮم اول از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺗﺮم دوم از ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﻪ). در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺗﺮم آزﻣﻮن  ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﻣﺎه ﻣﻮﺿﻮع دوره ﻓﺸﺮده ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ  می کنند، از دوره ﻫﺎى ﻧﮕﺎرش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوره ﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻰ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت فرانسوی ( DELF ،DALF).

در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺑﺮاى آزﻣﻮن های  DALF و DELF و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوره ﻫﺎى زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

در ﻣﺎه ژوﺋﻦ و ژوﺋﯿﻪ دوره ﻫﺎى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺮه دﻫﻰ

راه ﯾﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻰ ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ (ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ) و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺗﺮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

DELF / DALF

دﯾﭙﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ (DELF) و دﯾﭙﻠﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ (DALF) ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻓﺮادى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺗﺎن، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ ﺿﺮورى آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد.

اﻫﺪاف

 • ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ 4 ﻣﻬﺎرت CECRL
 • ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ واژﮔﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﯾﺞ
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ روش ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻰ دﻏﺪﻏﻪ در آزﻣﻮن

ﭼﺮا ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻟﯿﻮن؟

ﻟﯿﻮن دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ داﻧﺸﺠﻮﯾﻰ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺶ از 155000 داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ 2019-2018 ﻟﯿﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﯿﺶ از 1000 دوره آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮ (داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﻰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت) اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ 155000 داﻧﺸﺠﻮى ﻟﯿﻮﻧﻰ، 12% داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺎﻣﻰ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ…

%83 ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻰ در داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.  83% داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

نیاز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارﯾﺪ؟

ما ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ، در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮه (ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ، اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﻏﯿﺮه) و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻣﺮاﺣﻞ ادارى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﺮوه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رزوﻣﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮاى ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎﯾﯿﻢ.

ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ

ﻓﻌﺎلیت های زﯾﺎدى در ﻃﻮل ﻣﺪت آﻣﻮزش، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻰ از آن ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس، ﻋﺼﺮﻫﺎ ﯾﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

من با فرهنگ های جديد آشنا شدم. علاوه بر اين، جو بسيار خوب وجود دارد! كريسمس در OPFUN-ELCLE حرکت به ياد ماند بود!

  نيكولا- چينی

فعاﻟﯿﺖ ﻫﺎ

 • ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ
 • ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
 • ﺟﺸﻦ آﺧﺮ ﺳﺎل (اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ)
 • اﺳﮑﻰ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه
 • ﮐﺎرﮔﺎه آﺷﭙﺰى
 • ﺷﺐ ﻓﯿﻠﻢ
 • ﺷﺐ ﺗﺌﺎﺗﺮ
 • ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﮕﺎرش
 • و ﺑﺴﯿﺎرى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى آﺗﻰ!!!

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮدى

برﺧﻮردارى از ﻣﺸﺎوره، راﯾﮕﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ و در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰى ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﺪ از ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﻗﺎﻣﺖ:

 ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت • داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال در ﻣﻮرد ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺬ وﯾﺰا، اﻧﻮاع دوره ﻫﺎ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ، در ﮐﻼس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ.
در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ: 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺻﻨﺪوق اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﻢ!

ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻮﺷﺎ و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

دوره ﻫﺎى ﻣﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

دوره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ از درس ﻫﺎى زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺮوژه ﮐﻼﺳﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ:                                             450 ﯾﻮرو

14 ﻫﻔﺘﻪ (1 ﺗﺮم):                                1500 ﯾﻮرو

28 ﻫﻔﺘﻪ (2 ﺗﺮم):                                2800 ﯾﻮرو

فشرده

در دوره ﻓﺸﺮده، ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ 5 ﺳﺎﻋﺖ درس اﺿﺎﻓﻰ در ﻫﻔﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺎص و روش  ﻫﺎى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ )ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ، ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﺧﻮاﻧﺶ، ﻧﮕﺎرش، زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺎرﺑﺮدى، آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى DELF / DALF و …) اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ:                                         550 ﯾﻮرو

14ﻫﻔﺘﻪ (1 ﺗﺮم):                              1820 ﯾﻮرو

28 ﻫﻔﺘﻪ (2 ﺗﺮم):                             3500 ﯾﻮرو

ﮐﺎر در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎر

ﻣﺎ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﻰ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺠﺎﻧﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ. داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﻰ دارﻧﺪ، در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﮐﻼس درس ﻧﺪارﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ:                                         300 ﯾﻮرو

14 ﻫﻔﺘﻪ (1 ﺗﺮم):                             1000 ﯾﻮرو

28ﻫﻔﺘﻪ (2 ﺗﺮم):                              1650 ﯾﻮرو

+ 50 ﯾﻮرو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮﮐﺪام از دوره ﻫﺎ.

موسسه مهاجرتی ورسای، مشاور و متخصص در زمینه مهاجرت فرانسه

 شرکت “پژواک سپهر آپادانا” با نام تجاری ورسای، با بهره‌گیری از دانش و سال‌ها تجربه در زمینه مهاجرت، در ایران و فرانسه فعالیت دارد. گروه بین‌المللی ورسای متشکل از گروهی ایرانی- فرانسوی است که خدمات مهاجرتی را در دو شهر لیون و تهران به هم‌وطنان ایرانی ارائه می‌دهد. موسسه مهاجرتی ورسای، نمایندگی انحصاری موسسه ایکل فرانسه در ایران را نیز بر عهده دارد.

موسسه ورسای پاسخگوی تمام سوالات شما در رابطه با دریافت ویزای فرانسه می باشد.
02128421690
نوشتهٔ بعدی
ویزای شنگن فرانسه – ویزای بلند مدت (Type D) – موسسه مهاجرتی ورسای
نوشتهٔ پیشین
ثبت شرکت در فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مشاوره رایگان در واتس اپ
ارسال در واتس اپ